NLP Practitioner

NLP Practitioner  jedan je od najmoćnijih i najkorisnijih razvojnih treninga ličnog rasta i promene. To je trening kojim se integrišu najefikasnije NLP alati i modeli uz kreiranje ličnog iskustva i primenu u svim  životnim segmentima. Naučene veštine, strategije i procesi pokreću promenu ponašanja, realizacije ciljeva, značajno unapređenje komunikacije i veći stepen usaglašenosti sa drugim ljudima.

Sadržaj treninga:

 • Osnove NLP-a: koji su osnovni koncepti i aksiomi NLP-a, kako je NLP nauka uspeha, koji su stubovi uspeha;
 • Rapport: kako uspostaviti optimalan kontakt sa drugom osobom, prilagoditi joj se i usmeravati, kako uspostaviti most poverenja;
 • Peacing i leaiding: kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije, kako razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima;
 • Kalibriranje:  kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata, kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unapređenje komunikacije;
 • Reprezentativni sistemi: kako prepoznati i koristiti komunikacioni ”kanal” sagovornika;
 • Sidrenje: kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt sa korisnim iskustvima i resursima iz prošlosti, kako ojačati unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja, kako aktivirati sopstvene resurse,  kako u svakoj situaciji generisati i zadržati jako resursno stanje;
 • Logički nivoi: kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi, kako iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podiže motivaciju;
 • Meta-model  jezika: kako u svakoj situaciji postavite najpreciznije, suštinsko pitanje, kako razumeti dubinsku strukturu komunikacije, kako sa brisanjem, izvrtanjem i generalizacijama;
 • Chunking : kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji  i prezentaciji;
 • Ciljevi: kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj;
 • Diznijeva strategija: kako  primeniti Diznijevu strategiju kreativnosti u radu na projektima, kako se radi sa sanjarom, realistom i kritičarom;
 • Miltonov model: kakav je jezik hipnoze, kako govorom dopreti do podsvesti, kako  da uspešno primenjivati Miltonove govorne obrasce, kako postici saglasnost sa sagovornikom;
 • Refraiming ili preuokviravanje: kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rešenja;
 • Submodaliteti: koje su to strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja, kako generisati dugoročne promene, kako pojačati emocionalni odnos prema pozitivnim situacijama i kako ga smanjiti prema negativnim;
 • Strategije: kako upoznati i optimizovati vlastite strategije , kako se primenjuje T.O.T.E.-model;
 • Metaprogrami: kako  prilagoditi svoju komunikaciju, prezentaciju, prodaju ili rukovođenje prema  sagovorniku, kako motivisati, nagrađivati, prezentovati;
 • Perceptualne pozicije: kako razmotiriti stuaciju sa više aspekata da bi se proširile mogućnosti uvida i delovanja ;
 • Score: kako izgleda model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa;
 • Metafore: kako utiču na naš život, kako nas oblikuju i šta nam znače;
 • Feedback: kako pravilno davati feedback.

NLP Practitioner traje 18 dana kroz ukupno 130 sati učenja i vežbanja. NLP treneri su Dr Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac.

Svi nivoi naših treninga su akreditovani i realizuju se prema kurikulima vodećih  evropskih NLP institucija i asocijacija. Naši NLP Treneri su među vodećim u Evropi, sa tridesetogodišnjim iskustvom. Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija: